Scroll Top

wat doen we

We vertellen het graag!
De zorg

Met 24/7 begeleiding op de groep is het zorgaanbod van Kairos intensief te noemen. Kairos heeft het over opvang met intensieve begeleiding.  Dit aanbod maakt het niet alleen mogelijk om zeer kwetsbare gasten op te vangen die nergens anders terecht kunnen maar ook om ze in een relatief korte tijd (3- 4 maanden) stappen te laten zetten die nodig zijn voor een ‘fundament’ waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Het intensieve zorgaanbod laat zich opdelen in twee fases.

De zorg

Met 24/7 begeleiding op de groep is het zorgaanbod van Kairos intensief te noemen.

01.
Observatie/ stabilisatie fase

Er wordt in samenspraak met onze gasten contact opgenomen met betrokken hulpverleners of procesregisseurs die reeds betrokken zijn.

02.
Herstel

Met het zetten van de eerste stappen ontstaat er steeds meer ruimte om met de gasten te werken aan zijn/haar eigen kracht. 

OBSERVATIE/ STABILISATIE FASE ​

Er wordt in samenspraak met onze gasten contact opgenomen met betrokken hulpverleners of procesregisseurs die reeds betrokken zijn. Dit geeft vaak een  goede richting maar is veelal nog niet voldoende om echt een goed beeld te krijgen ten aanzien van de zorgbehoefte van de gasten.

Voor Kairos reden om de gasten altijd de eerste twee weken te observeren voor er begonnen wordt met het invullen van het trajectplan. De observatie wordt op een actieve manier gedaan door onder andere het bespreken van non-verbale signalen om zo in gesprek te gaan over het achterliggende gedrag. Dit maakt het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de onderliggende oorzaken van de problemen.

Indien nodig wordt er daarbij gebruik gemaakt van andere zorgaanbieders zoals bijvoorbeeld de GGZ. De bevindingen worden besproken met de gasten om deze vervolgens samen te verwerken in de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Op die manier wordt inzichtelijk gemaakt waar onze gast staat en waar de gast naar toe gaat.

Aan de hand daarvan wordt samen met de gasten een trajectplan opgesteld. Er wordt gesproken over dromen en ambities en wat haalbaar zou kunnen zijn. Doelen worden samen opgesteld en het wordt de gast duidelijk gemaakt dat het trajectplan zijn/haar plan is en vooral niet het plan van de hulpverlening. Uiteindelijk bepaalt de gast zelf of ze in zee gaan met Kairos. Deze vrijheid betekent voor Kairos zeker niet dat dit vrijblijvend is.

Voorwaarde voor een verblijf bij Kairos is dat de gast echt de bereidheid toont om te werken aan de doelen zoals opgesteld in het trajectplan. Dat betekent vaak een confrontatie met zichzelf. Iets wat in de regel gepaard gaat met veel ontkenning, angst en verzet. Om de gast te helpen met het zetten van de eerste stap wordt er zo dicht als mogelijk om de gast heen gestaan waardoor er weinig andere ruimte overblijft dan in beweging te komen. Kairos gebruikt hier de presentiebenadering voor.

Met andere woorden Kairos kijkt in deze fase met alles mee en bemoeit zich er desnoods ook mee zodra de gasten dreigen terug te vallen. Dat laatste gebeurt in de vorm van gesprekken waarbij de gast geactiveerd wordt inzicht te krijgen.

Herstel

Met het zetten van de eerste stappen ontstaat er steeds meer ruimte om met de gasten te werken aan zijn/haar eigen kracht. Dit moet zorgen dat de gast straks beter de verantwoordelijkheden draagt met steeds minder (professionele) ondersteuning. In deze fase gaat het dan ook vooral om het vasthouden van de ingezette lijn. 

Begeleiding doet in deze fase een kleine stap achteruit om de gast die eigen kracht zelf te laten vinden. Ook wordt het netwerk in deze fase in een dusdanige positie gebracht dat deze een prominentere rol hebben ten aanzien van de ondersteuning van de gast. 

Kairos maakt in deze fase gebruik van de methodiek ‘Oplossingsgericht werken’. Samen met de gast (en zijn netwerk) worden oplossingen geformuleerd. Samen met de gast worden de ZRM scores ingevuld en doelen van het trajectplan afgetekend of indien nodig bijgesteld. Bij voldoende vooruitgang kan de gast bijvoorbeeld doorstromen naar een kliniek of een andere zorgaanbieder met een minder intensief zorgaanbod. De aangeboden zorg binnen Kairos  is eigenlijk nooit het eindstation. 

Kairos laat gasten in korte tijd die moeilijke eerste stappen zetten maar voor verdere groei van de jongere is samenwerking met andere zorgaanbieders (en het netwerk) essentieel. Naast een schriftelijke overdracht en rapportage vindt er daarom ook altijd een ‘warme overdracht‘ plaats, zodra gasten overgaan naar een andere zorgaanbieder. Daarnaast zorgt Kairos altijd voor een periode van nazorg. De duur van deze periode wordt in samenspraak met de gast bepaalt. 

Crisisopvang/ time-out

Kwetsbare jongvolwassenen kunnen erg fluctueren in hun functioneren, wat maakt dat ze in een begeleid woontraject of in een woning van de woningbouw regelmatig te maken krijgen met verschillende problemen waar ze niet zelfstandig uit kunnen komen of bijvoorbeeld een terugval. In zo’n periode is er vaak behoefte aan een korte periode van intensieve zorg om zo te voorkomen dat ze helemaal uitvallen en op straat belanden. Kairos is de juiste partij voor dergelijke crisisopvang of een time-out moment. In korte tijd worden de gasten weer terug in ‘het zadel’ geholpen. 

Dagopvang/ Briefadres

Voor kwetsbare jongvolwassenen wie er nog geen plek is of die er nog niet aan toe zijn om het traject bij Kairos aan te gaan, bieden we wel de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van Kairos. Er kan gebruik gemaakt worden van een briefadres. Ze kunnen hun was komen doen maar mogen ook een maaltijd gebruiken of douchen.  Ook kunnen ze binnen afspreken met hun hulpverleners. Hiervoor dienen wel afspraken voor te worden gemaakt. 

Voor het aanvragen van een briefadres neem contact met ons op. 

Ketensamenwerking en gezamenlijke budget verantwoordelijkheid

Samenwerking binnen de keten is het middel om de gasten zo goed mogelijk te begeleiden tegen zo laag mogelijke (keten)kosten. Dit is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de keten. Een gezamenlijk gevoel van overwinning, verlies en risico is hierbij noodzakelijk omdat er voor hetzelfde doel gewerkt wordt. Kairos ziet zichzelf als stukje van de puzzel van de gasten en heeft andere spelers uit de keten nodig om de gehele puzzel met de gasten te kunnen leggen. De geboden opvang en intensieve zorg is de expertise die Kairos inbrengt in de keten maatschappelijke opvang jongvolwassenen. 

De geleverde diensten van alle partners, dus ook die van Kairos, moet veelvuldig geëvalueerd worden zodat iedere leverancier zijn eigen rol blijft vervullen en zij goed op elkaar aan blijven sluiten. Waar de ene ketenpartner gebleven is met de begeleiding van de gast, pakt de volgende in de keten het weer op. Eén van de essenties van de ketensamenwerking is voortdurende verbetering en aanpassing. Dit vereist een gedegen coördinatie tussen de verschillende schakels. 

Door het gezamenlijk opzetten van pilots waarin een nieuw zorgaanbod of een nieuwe manier van werken wordt ontwikkeld, kan er flexibel op de essentie ingespeeld worden. Kairos kan door de betrekkelijk kleine omvang snel inspelen op veranderingen. Daarnaast is zij bereid om aanpassingen te doen en is zij enthousiast vernieuwingen uit te proberen.

Nauwe samenwerking met de ketenpartners en het blijven meten van de prestaties leidt tot hogere kwaliteit van de dienstverlening, kostenverlaging en betere resultaten voor de jongeren.

Samenwerking met professionals in het veld

Er wordt intensief samengewerkt met professionals van de andere zorgaanbieders. Daarbij is het belangrijk dat de medewerkers van Kairos de juiste (communicatieve) vaardigheden hebben om de andere professional als gelijkwaardige gesprekspartner te zien. Dat brengt de samenwerking naar een hoog niveau en zorgt ervoor dat we samen het beste voor onze gasten kunnen doen.

Uitwisseling van kennis en aanpassingsvermogen is hierbij van essentieel belang. Op deze manier worden de verschillende expertises samengebracht op de werkvloer.

Inzet van voorzieningen, middelen en activiteiten

Naast de genoemde integrale aanpak met ketenpartners en de eigen aanpak van Kairos om de problematiek van de gasten aan te pakken wordt er in huis essentiële structuur geboden voor de gasten. Het ontbreekt ze vaak aan structuur, een regulier dag- en nachtritme is er bij veel gasten niet. Zij blijven tot ver na middernacht op en hebben hierdoor de behoefte om tot in de middag in bed te blijven. Naast deze gewoonte hebben zij vaak nog meer gewoonten die afbreuk doen aan hun zelfredzaamheid, zoals overmatig gamen, drinken, blowen en het roken van sigaretten. Daarnaast ‘hangen’ zij veel op straat wegens het ontbreken van een dagbesteding en bezorgen zij regelmatig overlast. Ook gaan de gasten veelal om met niet steunende ‘foute’ vrienden. Om dit patroon in de basis te doorbreken biedt Kairos een heldere stevige structuur met leerperspectief. 

De voorwaarde voor een leerzame omgeving is veiligheid. Dit wordt gecreëerd door de huiselijke en kleinschalige sfeer. Deze structuur brengt jongeren al snel in een gezondere situatie waardoor de Eigen Kracht toeneemt en ruimte ontstaat om te werken aan de belangrijkste problemen.

Gasten wordt een gezonde dag-en nachtritme aangeleerd, maar ook om een zinvolle dagbesteding te hebben en niet  in de eigen leefomgeving te blowen/roken.

Daarnaast zijn er leefregels waar de gasten zich aan dienen te houden. Door de gasten dagelijks tijdens de dagopening te laten vertellen over hun plannen voor die dag en daar bij de dagafsluiting ’s avonds op terug te komen, worden gasten gestimuleerd na te denken over de toekomst op de korte termijn. Dit wordt per individu, op eigen tempo uitgebouwd naar een aanpak voor langere termijn zodat de gasten leren plannen. 

Door de veilige leeromgeving hebben de gasten de ruimte om fouten te maken zonder dat zij zichzelf verliezen. Dit bevordert het oplossingsvermogen van de gasten.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.