Scroll Top

Vrienden van

Stichting Kairos

Stichting vrienden van Kairos

De stichting vrienden van Kairos is op 1 juni 2023 opgericht. Hieraan vooraf heeft vanaf mei 2022 een verkenning gelopen naar het nut, noodzaak en waarde van een vriendenstichting voor Kairos.

Het inzicht dat Kairos geheel, of gedeeltelijk afhankelijk zal blijven van donaties door de inwoners, ondernemers en organisaties op Goeree-Overflakkee heeft het bestuur van Kairos in 2022 doen besluiten initiatiefnemers te zoeken voor de oprichting van een vriendenstichting.

Jan van Dongen, Joost van Welsenis en Anneke du Pree- van der Slik zijn deze initiatiefnemers geworden. En daarmee is in 2023 de vriendenstichting een feit.

Bestuur Stichting Vrienden van Kairos

Vrienden van kairos logo

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet  te zorgen.’

BELEIDSPLAN

Op deze pagina tref je de belangrijkste passages aan uit ons beleidsplan. Wil je het beleidsplan inzien, kan dat door hier te klikken.

De Stichting vrienden van Kairos beoogt het bevorderen van het voortbestaan van de Stichting Kairos alsook van het stimuleren van activiteiten door deze Stichting.
De Stichting Kairos is in 2021 in het leven geroepen om een hardnekkig maatschappelijk probleem op Goeree Overflakkee mee te helpen oplossen. Op het eiland is een forse groep kwetsbare jongvolwassenen die met het bestaande aanbod in de gemeente en in de regio tussen de wal en het schip valt.
Voor deze groep heeft de Stichting Kairos bijzonder maatwerk opgezet in een veilige omgeving die kansen biedt om het leven weer op de rails te krijgen.
In dit eerste beleidsplan legt de Stichting vrienden van Kairos beknopt uit hoe zij de Stichting Kairos gaat ondersteunen. In de volgende paragrafen gaan we wat ruimer in op het doel, hoe we de ondersteuning in de praktijk vorm willen geven en hoe we het vermogen gaan beheren. Voor we dat doen geven we u de gegevens van de Stichting vrienden van Kairos.

BESTUUR

Oprichtingsakte en KvK
Op 1 juni 2023 is de Stichting vrienden van Kairos ten kantore van notaris Benschop en Figee te Middelharnis opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 90374266.
De stichting is ingeschreven als rechtspersoon. Het fiscale nummer is RSIN: 865294033.

Bestuur (onbezoldigd)
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden. De leden hebben de taken van resp. secretaris, penningmeester en voorzitter verdeeld.
Het bestuur komt tweemaal per jaar bij elkaar. Hierbij is het bestuur en/of raad van toezicht van de Stichting Kairos bij aanwezig.
Taakverdeling:
Voorzitter: Anneke du Pree- van der Slik
Secretaris: Jan van Dongen
Penningmeester: Joost van Welsenis

De bestuurders van de stichting vrienden van Kairos ontvangen geen beloning voor het verrichten hun bestuurlijke taken. Zo zij onkosten maken die redelijk en billijk zijn kunnen zij om een vergoeding van deze kosten vragen.

DOEL

Doel
De vrienden van Kairos willen financiele steun verlenen aan de Stichting Kairos.Deze steun is additioneel aan hetgeen de Stichting Kairos via reguliere kanalen ontvangt voor de uitoefening van haar taken.
Het gaat dan om wettelijk vastgelegde bijdragen die Kairos ontvangt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet langdurige Zorg en overige wettelijke arrangementen.
Verder gaat het om middelen die via onderaannemerschap worden verkregen.
Tot slot gaat het om gelden die via overheidsinstanties naar Kairos vloeien uit landelijke programma;s zoals Eerst een Thuis (programma om dakloosheid te bestrijden met als doel in 2030 niemand meer dakloos), het Integraal Zorg Akkoord en de regeling GALA.

WERKWIJZE

In deze paragraaf schetsen we beknopt de werkwijze en het vermogensbeheer door de Stichting vrienden van Kairos.

Praktijk: donateurs
De Stichting vrienden van Kairos draagt zorg voor voldoende donateurs. Thans beschikt de stichting over een lijst van enekele tientallen donateurs die zich tot en met 2023 verbonden hebben aan een jaarlijkse gift.
De Stichting vrienden van Kairos neemt initiatief om nieuwe donateurs te werven voor een eenmalige, of een meer structurele gift aan de vrienden van Kairos.
Verder schrijft de stichting fondsen aan met een verzoek om bij te dragen aan de Stichting vrienden van kairos.

Praktijk: dotaties aan Kairos
De stichting Kairos verzoekt periodiek via een E-mail het bestuur van de vrienden van Kairos om een dotatie.
Kairos omschrijft de bestemming van het specifieke verzoek. Kairos geeft aan op welke wijze de gevraagde dotatie addiotioneel aan de reguliere kasstroom is.
Een specifiek verzoek kan ook nadrukkelijk gaan over een innovatie, of initiatief in de zorg waar bij de start geen/ nauwelijks uitzicht is op bekostiging uit reguliere publiek middelen.

Beheer: vermogen
De stichting vrienden van Kairos hanteert een bankrekening bij de lokale Regiobank voor het innen van donaties en het toekennen van dotaties aan Kairos.
Het bestuur bespreekt in haar bijeenkomsten als vast agendapunt de financiele stand van zaken.
Het bestuur draagt zorg dat er jaarlijks een financieel verslag komt dat voldoet aan de wettelijke eisen.
Het bestuur overlegt tweemaal de financiele stand van zaken met het bestuur en/of de raad van toezicht van Kairos.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.